by Max Barry

Latest Forum Topics

Advertisement

The North of East of South of
Civil Rights Lovefest Brave Progressives

Overview Factbook Policies People Government Economy Rank Trend Nuke Control Cards

1

West-Flandriaansch Historisch & Staatkundig Overzicht

GESCHIEDKUNDIG
West-Flanders werd gesticht op de gedenkwaardige dag 22 juni 2003. Een regering werd gekozen, en al vlug werd beslist lid te worden van de UN.

Al snel werd duidelijk dat West-Flanders enorme capaciteiten had, en was het dus niet te verwonderen dat het een welvarende staat werd. De regering voert een progressieve politiek, en is erg begaan met het welzijn van de hele bevolking.

De belastingen zijn hoger dan gemiddelde, maar de inwoners krijgen er dan ook veel voor terug. Sociale gelijkheid staat bovenaan op de agenda. De economie zorgt voor de grote welvaart in West-Flanders, wat niet wil zeggen dat onderwijs en milieu worden verwaarloosd. Deze economie wordt vooral gesteund door de auto-industrie, het automerk WFM (West-Flandria Motoren) is over de hele wereld bekend.

De regering is erg sociaal gezind, maar er moet dringend werk worden gemaakt van de bureaucratie in een aantal ministeries en overheidsdiensten. De bevolking staat bekend voor zijn medeleven, compassie en intelligentie.

Toen de UN-delegaat van Belgium, Paq, enige tijd weg was, nam West-Flanders deze taak op zich. West-Flanders toonde zich een fervent voorstander van democratische verkiezingen, ipv het traditionele, meer willekeurige, endorsment-systeem. Toen Paq terugkwam, werden verkiezingen uitgeschreven. West-Flanders was helpende hand bij het ineensteken van het reglement. De regering had toen al beslist niet meer mee te dingen naar de delegaatszetel.

Nadat de nieuwe delegaat, zijnde Hamme, verkozen was, waren er regeringsverkiezingen. Riemstagrad, Carolineke en West-Flanders werden verkozen, en hebben de leiding over respectievelijk, het ministerie van Defensie, het ministerie van Binnenlandse Zaken, en Buitenlandse Zaken. Enzovoort, enzoverder...

STAATKUNDIG
West-Flandriaanse Regering heeft alle macht. Deze bevat de alle ministers, en de hoofden van de meest belangrijke departementen. Andere departementen, agentschappen, en commissies die zetelen in de regering zijn onder andere het "Agentschap voor Spionage en Contra-Spionage" en de "Commissie Ter Bestudering en Goedkeuring van UN-Voorstellen". De minister van Algemene Zaken is eerste minister. We overlopen even de ministeries:

West-Flandriaanse Ministerie van Algemene Zaken:
Het belangrijkste en machtigste ministerie, dit is het zenuwcentrum van waaruit alles geregeld en gedelegeerd wordt. Dit ministerie levert traditioneel dan ook de 'eerste minister'. Het staatshoofd is dus in principe de Minister van Algemene Zaken want die bepaalt het beleid.

West-Flandriaans Ministerie van Openbare Financiën en Begroting:
Terug een belangrijk ministerie, met meestal een vice-premier aan het hoofd. Dit ministerie ziet toe op alle overheidsuitgaven en inkomsten. Als je weet van de hoge West-Flandriaanse belastingen, besef je dat er veel geld mee gemoeid is. Stelt jaarlijks de begroting op, en bepaalt het budget voor elk ministerie.

West-Flandriaans Ministerie voor Buitenlandse en Interregionale Aangelegenheden (ofte BuZa):
Een zeer belangrijk superministerie die ook een vice-premier levert. Dit ministerie stond vroeger bekend als West-Flandriaanse Ministerie voor Buitenlandse Aangelegenheden, Spionage en Contraspionage. Maar sinds de een vorige administratieve herstructurering in de overheidsdiensten is de inlichtingendienst een apart orgaan geworden.
Het West-Flandriaans Agenschap voor Spionage en Contra-Spionage (WFASC) rapporteert aan de ministeries van Buza, Biza, Oorlog en Informatie. De WFASC werkt tevens nauw samen met andere Belgiumse inlichtingendiensten, zoals de Hamse HIC, de East-Flandriaanse EFBI, en de Riemstagradse informatiecentrale.Verder worden ook de mogelijkheid onderzocht om in de toekomst samen te werken met de Pipikadioense PK-5, en andere inlichtingendiensten. Het doel van dit agentschap is infiltreren, inlichtingen verzamelen en interpreteren, mbt invasies, aanvallen.. op West-Flanders, Belgium, en bevriende staten en regio's. Ze verzamelt ook informatie over een zekere Eddy de Mey en zijn terroristische organisatie "het siberisch koudefront".
Onder BuZa valt ook het West-Flandriaanse Departement voor Ontwikkelingssamenwerking en Externe Handelsrelaties.

West-Flandriaans Ministerie van Binnenlandse en Interne Aangelegenheden (Biza):
Bevat verschillende departementen, elk verantwoordelijk voor een specifiek deel van de binnenlandse zaken., oa het West-Flandriaanse Departement van Ruimtelijke Ordening, het West-Flandriaanse Departement van Openbare Werken..
Sinds kort is er nu ook een West-Flandriaanse Departement van Binnenlandse Veiligheid en Terrorismebestrijding, dit werkt nauw samen met het WFASC.

West-Flandriaans Ministerie van Oorlog (Defensie):
Is nog nooit echt is actie moeten komen, en lijkt daarom geldverspilling. Maar het West-Flandriaanse opperbevel dringt aan op de nood van het instandhouden van dit ministerie, alleen al om de folklore. Toch wordt er gewerkt, voor zover men dit zo kan noemen in een overheidsdienst. De generaals komen soms samen om strategiën te bespreken, maar dit gebeurt meestal enkel naar aanleiding van oorlogsdreiging. Doch die oorlogszuchtige taal, of uitingen daarvan, komen meestal van kleinere ambitieuze naties die niet beseffen wie ze voor zich hebben. De taktieken worden bepaalt op basis van gegevens verstrekt door de WFASC.

West-Flandriaans Ministerie van Economische Bezigheden:
Sinds de laatste herstructurering in de overheidsdiensten zijn het Ministerie van Economische Bezigheden en het Ministerie van Industrie, Handel en Transport samengesmolten tot één superministerie die de volgende departementen bevat:
-West-Flandriaanse Departement van Middenstand
-West-Flandriaanse Departement van Mobiliteit en Vervoer (Verkeer/Transport)
-West-Flandriaanse Department voor Lucht-en Scheepvaart
-West-Flandriaanse Departement voor Landbouw, Agricultuur & Leefmilieu
-West-Flandriaanse Departement voor Industrie en Handel
Dit is één van de weinige overheidsdiensten die zelfbedruipend zijn, ze organiseren namelijk rondleidingen in de verschillende ministeries.

West-Flandriaans Ministerie van Informatie:
Dit ministerie werd opgezet tijdens een crisis toen een vorige eerste minister meer informatie nodig had om beslissingen te nemen. De informatie verkrijgt men van het WFASC.
Op basis van deze geinterpreteerde informatie neemt de West-Flandriaanse Commissie Ter Bestudering en Goedkeuring van UN-Voorstellen ook haar beslissingen, en die besluiten worden ook via dit ministerie meegedeeld aan de verzamelde pers. Dit ministerie is het enige kanaal voor officiële regeringsmededelingen. Alle nieuwsagentschappen hebben hier een journalist: West-Flandria FM (radio), en ook de West-Flandriaanse Televisie (WFTV)... Geen wonder dus dat hier ook het West-Flandriaanse Departement van Media & Telecommunicatie gevestigd is.

West-Flandriaans Ministerie van Cultuur, Educatie en Wetenschap:
Dit ministerie is zeker niet onbelangrijk als je weet dat Onderwijs één van de grootste uitgaven zijn.
-West-Flandriaanse Departement van Media, Telecommunicatie (zie Ministerie van Informatie)
-West-Flandriaanse Departement van Sport
-West-Flandriaanse Departement van Monumentenzorg
-West-Flandriaanse Departement van Onderwijs
-West-Flandriaanse Departement van Wetenschappen
Dit ministerie heeft de West-Flandriaanse spelling ingevoerd, deze verschilt slecht miniem van de Nederlandse.

West-Flandriaanse Ministerie van Volksgezondheid en Voedselveiligheid (Volksgezondheid)
Dit ministerie ziet toe op de volksgezondheid, en heeft een leger voedselcontroleurs in dienst die toezien op de voedselveiligheid. Het ministerie heeft daartoe zelfs een eigen laboratorium tot hun beschikking.
Het was dit ministerie dat ontdekte dat West-Flandriaanse lintwormen gebruikt werden in het nationaal gerecht van Blanden, zijnde de linzensoep.

West-Flandriaanse Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid:
Dit ministerie werd destijds opgestart als excuus om de broer van de toenmalige eerste minister ook een postje te geven. Hoe dan ook, de oprichting van dit ministerie zorgde dan toch voor 1 werkloze minder. Maar sindsdien is dit ministerie verder uitgebouwd tot hetgeen het nu is. Onder dit ministerie vallen oa het West-Flandriaanse Departement van Volkshuisvesting, en het West-Flandriaanse Departement van Maatschappelijk Welzijn.

West-Flandriaanse Ministerie van Ambtenarenzaken
Ooit opgericht om het totaal aantal ambtenaren in alle overheidsdiensten te inventariseren, en de overbodige over te hevelen naar onderbevolkte diensten. Dit heeft tot niet veel goeds geleid, vooral als je weet dat dit ministerie nu meer ambtenaren telt dan alle andere ministeries samen. Niet te verwonderen dus dat dit in de volksmond smalend het ministerie van overbodige zaken wordt genoemd. De bureaucratie tiert welig in dit ministerie. Ironisch genoeg is het West-Flandriaans Departement voor de Administratieve Vereenvoudiging slechts één van de talrijke departementjes die dit ministerie rijk is. Verder dient dit ministerie als huisvesting voor oude personeelsdossiers, stofwebben, en een zeldzame schimmelplantage.

Report